ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Oxford Company, в контекста на Общия Регламент за Защита на личните данни (ЕС) 2016/679, влязъл в сила на 25/05/2018 г., наричан по-нататък „ОРЗЛД“, както е в сила към всеки момент, е разработила политиката си за поверителност/ защита на лични данни и ви предоставя следната информация за обработката на вашите лични данни и вашите права в качеството ви на субект на обработка.

Тази информация е предназначена за физически лица, които извършват каквато и да е транзакция или поддържат каквито и да е правни отношения с Oxford Company, както и за всяко физическо лице, което под каквато и да е форма извършва сделки с Oxford Company.

Обработката на данни от личен характер се състои в събиране, организация, структуриране, вписване, съхранение, промяна, търсене на информация, използване, трансфериране, възстановяване, ограничаване или изтриване на данни от личен характер, които са били или ще бъдат доведени до знанието на Oxford Company, или в рамките на търговските ви отношения с него, или в контекста на информация, получена от Oxford Company от трето физическо или юридическо лице или от орган в публичния сектор при упражняване на това му законно право или от самото дружество Oxford Company.

Oxford Company, в съответствие с приложимата правна рамка, е предприела всички необходими действия, прилагайки подходящите технически и организационни мерки на ниво правно и технологично съответствие, както и на ниво физическа сигурност на личните данни. Целта на Oxford Company е да осигури законното поддържане, обработка и сигурно съхранение на личните данни, които получава, обвързвайки се да защити по всеки възможен начин обработката на личните ви данни от загуба или изтичане, промяна, трансфериране или от каквато и да е друга неоторизирана обработка. По този начин дружеството гарантира, че отговаря на всички законови изисквания, заложени в новия „ОРЗЛД“ и че се справя ефективно с оперативния и потенциалния риск от ощетяване на лицата и на техните обработвани лични данни.


Интелектуална собственост

С изключение на специфичните права на трети страни (авторско право и други), цялото съдържание, което се съдържа в уебстраниците (примерно: търговски марки, знаци, снимки, текст и всички архиви като цяло) е интелектуална и индустриална собственост на дружеството Oxford Company и е защитена от съответните разпоредби на гръцкото, общностното и международното право.

Това съдържание не може да бъде изцяло или частично предмет на търговия, копиране, модифициране, възпроизвеждане, претрансфериране, трансфериране или да бъде разпространявано по какъвто и да е начин от който и да е потребител. Всеки потребител има право да съхрани едно единствено копие на част от съдържанието на уебстраниците за строго лична употреба, без да изтрива обозначенията за произхода му.

Продуктите и/ или услугите на трети страни, които могат да се появят на уебстраниците, са интелектуалната и индустриална собственост на третите страни, които и носят съответната отговорност за съдържанието и за услугите и/ или продуктите.


Задължения на потребителите

Потребителите приемат и се съгласяват, че ще използват уебстраниците законно и по подходящ начин, при спазване на законите, регулиращи трансферирането на данни от Гърция към държави - членки на Европейския съюз и към трети страни. В резултат на това, потребителите примерно, но не ограничаващо се съгласяват, че няма да използват уебстраниците:

 • За да нанесат вреда на непълнолетно лице.
 • За да излъчат или получат достъп до съдържание, нарушаващо правата на трети страни (напр. интелектуална и индустриална собственост)
 • За да отправят обиди към личността на трети лица (напр. клевета, расизъм)
 • За да идват в противоречие със закона и с добрата бизнес етика.
 • За да се намесват по какъвто и да е начин в личния живот и в личните и социални права на трети лица.
 • За да заблуждават когото и да било относно произхода на съдържанието на уебстраниците, за да накърнят по някакъв начин репутацията на дружеството Oxford Company или на трети страни, за да застрашат сигурността на мрежата на Oxford Company, за да предотвратят достъпа на който и да е потребител до уебстраниците, или за да отклонят автентификацията си от страна на Oxford Company.
 • За да инсталират и популяризират, по какъвто и да е начин, всякакъв вид нежелана или непозволена реклама, нежелани електронни съобщения (спам), верижни писма, пирамидални системи и всякаква друга форма на спам, както и да инсталират и популяризират реклами без писменото съгласие на Oxford Company.
 • За да инсталират, популяризират и/ или предоставят съдържание, съдържащо вируси или всеки друг електронен код, файлове или програми, предназначени да възпрепятстват, унищожават или ограничават работата на който и да е софтуер или телекомуникационно оборудване, или да предотвратяват други потребители да използват уебстраниците.
 • Да не разкриват своя информация или такава на трети страни, съдържаща лични данни на потребители или на трети страни било в чатове в реално време (chats, messageboards) или при използването на каквато и да е уеб услуга, осигуряваща комуникация на повече от двама потребители.

При всеки случай на незаконно или противоречащо на настоящите Условия ползване на уебстраницата, потребителите са длъжни да обезщетят дружеството Oxford Company за всички материални и нематериални щети. Неупражняването от страна на дружеството Oxford Company на правата му по настоящото споразумение не означава, че то се отказва от тях.


Изключение от Условията на връзките на Трети страни

Oxford Company може да назове в уебсайта си www.oxfordcompany.gr интернет страници на трети страни. Дружеството Oxford Companyизрично заявява, че то няма никакво влияние върху дизайна и съдържанието на свързаните страници. Всякакви препратки или линкове към други сайтове са предоставени за ваше удобство. Oxford Company не носи никаква отговорност за предоставяните на тези сайтове съдържание, продукти и услуги (реклама или продажба).


Какви са личните данни, които обработваме и откъде ги събираме

Oxford Company е Акционерно Търговско Промишлено дружество със седалище в гр. Солун и приема вашата лична информация много сериозно. С регистрацията ви, за да отворите акаунт, да направите поръчка или да изпратите запитване, ние събираме конкретна лична информация от вас, като вашето име, пощенски адрес, телефонни номера, имейл адрес и др.

Ние използваме тази информация, за да ви идентифицираме като клиент, да обработим вашата поръчка, да ви доставим продуктите си, да управляваме плащанията, да актуализираме информацията за вашия профил в нашия архив и като цяло вашия акаунт при нас. По-специално, ние можем да ви изпращаме информация по пощата, имейл, съобщения на вашия мобилен телефон или по друг електронен начин, включително социалните медии, за да ви информираме за нашите продукти, за събития, оферти и услуги. Може да използваме тази информация, за да адаптираме начина си на общуване с вас, така че да имаме едни по-неформален контакт.

Възможно е също периодично да ви поискаме друга информация, като например вашия размер, вашите предпочитания към дадена продуктова категория, вашата възраст или за някакви специални дати, като рожден ден, имен ден, която ще бъде използвана за да подобрим нивото на услугите си към вас.

Освен това дружеството ни може да събира статистическа информация за трафика на уебстраницата, за продажбите и друга, свързана с използването информация, която в отделни случаи или за определени цели може да предоставяме на трети страни. Тези статистически данни не включват информация, която може да ви идентифицира лично.

Може също да използваме вашата лична информация за вътрешни маркетингови и демографски проучвания, заедно с нелични данни за анализ и проследяване на потребителския профил, за непрекъснатото подобряване на нашите продукти и услуги и за да разберем какво може да интересува вас и другите наши клиенти.

Компанията непрекъснато се стреми да спазва изискванията на Агенцията за защита на личните данни и всички приложими закони и разпоредби, за да гарантираме, че личната ви информация се пази защитена и се обработва по установения и законен ред. Вашите данни се поддържат и контролират от Oxford Company, със седалище гр. Солун, ул. Димостенус № 51, Гърция, което действа като администратор на данните за целите, за които се съхраняват. Моля, свържете се на 2310789090 с Oxford Company за всяка информация относно вашите лични данни.

Разкриването на личните данни от потребителите на уебсайта на дружеството Oxford Company и на онлайн магазина предполага приемане на условията за използване на тези данни съгласно настоящото.

Вашите лични данни се обработват за цели, свързани с администрацията и управлението на персонала и за цели, свързани с дейността и законните интереси както на дружеството, така и на неговите служители.


Правно основание за обработката на личните данни

Когато това е необходимо, Oxford Company легално обработва вашите лични данни: за сключване на договор помежду ни или за съобразяване на Oxford Company със законовите му задължения, за преследване на законните му интереси, за изпълнение на задълженията му от обществен интерес или доколкото обработката не се основава на някоя от изброените по-горе легални бази, то тя е следствие от вашето предварително изрично съгласие.


Оттегляне на съгласие

В случаите, когато обработката на вашите лични данни се основава на предварителното ви изрично съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време, без да се засяга законността на обработваните данни въз основа на това съгласие до момента на неговото оттегляне. Оттеглянето на вашето съгласие може да бъде изпратено в отдела на Oxford Company, където първоначално сте го дали или с който имате транзакция.


Срок за съхранение на личните данни

OxfordCompany съхранява личните ви данни толкова дълго, колкото е разрешено за всеки отделен случай от приложимата правна и регулаторна рамка и при всички случаи за период от двадесет (20) години от последния календарен ден на годината, в която са приключили всякакви бизнес отношения между вас и OxfordCompany. В случай, че всяко искане от ваша страна за партньорство/ транзакция с Oxford Company не бъде прието и транзакцията или договорът не бъдат финализирани, то данните ви ще се съхраняват за период от пет (5) години. В случай на съдебни спорове, вашите лични данни ще се съхраняват при всички случаи до края на съдебния спор, дори ако горният период от двадесет (20) години е надвишен.


Права на Потребителите/ Субектите на обработка

Като потребители/ субекти на обработка на лични данни имате следните права:

 • Право на достъп до личните данни, които се отнасят до вас и се обработват от Oxford Company в качеството му на администратор, имате право на достъп до целите му, категориите данни и получателите им или до категориите на получателите им.
 • Право на коригиране на неточни данни, както и на попълване на липсващи данни (член 16 от ОРЗЛД).
 • Право да заличите личните си данни, без да се засягат задълженията и законните права на дружеството Oxford Company за поддръжката им в съответствие с приложимите във всеки един момент закони и разпоредби.
 • Право да ограничите обработването на вашите лични данни в случай, че се оспорва точността им или в случай, че обработването е незаконно или безцелно, както и при условие, че не са налице законна причина за тяхното съхраняване.
 • Право на преносимост на личните ви данни към друг администратор, при условие че обработката се базира на вашето съгласие и се извършва с автоматизирани средства.
 • Право на възражение по съображения, свързани с особеното ви положение, когато личните ви данни се обработват за изпълнението на дълг от обществен интерес или при упражняване на публична власт, което обработване е възложено на Oxford Company, или за целите на законни интереси, които дружеството или трета страна преследват.
 • Право на оттегляне по всяко време на съгласието за конкретна обработка при условие, че съгласието е дадено с конкретна цел.

Упражняването на гореспоменатите права изисква подаване на писмено безплатно заявление до Oxford Company.

Формуляр за упражняване правата на субекта (EντυποAσκησηςΔικαιωμAτωνΥποκειμένου)

 

По всички въпроси потребителят/ субектът на обработка на данни може да се свърже със служителя по защита на личните данни на Oxford Company на следния електронен адрес:

dpo@oxfordcompany.gr

или да се свържете с безплатната гореща телефонна линия, 800 100 50 50, (от понеделник до петък 8:30 - 16:30 ч).

Можете също така да промените или актуализирате личната си информация, като влезете в страницата „MY ACCOUNT“.

Други лица, които могат да използват вашата информация

В определени случаи е възможно да споделим вашата информация с филиали, включително и с други компании от групата на Oxford Company, с франчайзополучатели, с лицензирани и избрани доставчици на услуги, опериращи от наше име, както и за извършване на рекламни услуги или услуги за управление на данните.

Съществува вероятност да споделим вашата информация с други компании, които спомагат за популяризирането на продуктите и услугите на Oxford Company, за да ви предоставим подобрено клиентско обслужване. При всички случаи ние ще предоставим на тези компании само информацията, която им е необходима за извършване на услугите им и няма да позволим тази информация да бъде използвана за други цели. Информацията ще бъде използвана в съответствие с действащото законодателство.

Също така, следва да знаете и да дадете съгласието си, в определени случаи да можем да разкриваме ваша лична информация на трети страни, тъй като изискванията на закона го налагат, с цел съобразяване с всяка правна процедура, намаляване на кредитния риск, предотвратяване и откриване на измами и/ или за защита правата и имуществото на Oxford Company.

Oxford Company гарантира, съгласно закона, че обработващите от негово име данни отговарят на предпоставките и предоставят достатъчно уверения за прилагането на подходящите технически и организационни мерки, така че обработкта на личните ви данни да защитава вашите права.

 


Промени в Декларацията за защита на личните данни

Има вероятност от време на време да актуализираме Декларацията за защита на личните данни. Променената декларация за поверителност ще бъде публикувана на нашия уебсайт. Моля, проверявайте уебсайта редовно, за да бъдете информирани за промените в Декларацията за защита на личните данни.


Декларация за сигурност

За съжаление трансферирането на информацията по интернет не е напълно сигурно. Въпреки факта, че правим всичко възможно, за да защитим личните ви данни, не можем да гарантираме сигурността на предоставените ни ваши лични данни и всяко тяхно трансфериране се извършва на ваша отговорност.

Въпреки това, можем да използваме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неоторизиран достъп, когато това е възможно.

Уебсайтът и приложенията използват тази конкретна технология за криптиране, за да защитят вашата информация по време на трансфера на данни. Технологията SSL криптира информация за поръчката, както и вашето име, адрес и номер на кредитна карта.

С регистрацията си в сайта, потребителят се съгласява личната му информация да бъде използвана от дружеството Oxford Company АД като отговорно за нейната обработка с автоматизирани средства от самото него или от друго лице, определено от Oxford Company за извършването на обработката от името и за сметка на дружеството.

Настоящите Условия и Предпоставки за ползване, както и всичките им изменения са регламентирани от гръцкото законодателство.

Дружеството Oxford Company не носи отговорност за каквито и да са вреди или щети, възникнали от неспособността ви да уважите и следвате по-горните условия за ползване.