ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαγωνισμός

"Spring"

Πάρτε μέρος στον διαγωνισμό μας.

1. Πατήστε like στην σελίδα της Oxford Company στο Facebook και Instagram.
2. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κομμάτι από την New Collection SS22 που θα θέλατε να αποκτήσετε.
3. Προσθέστε σε σχόλιο τον κωδικό του προϊόντος που επιθυμείτε.

Μετά από κλήρωση, 2 νικητές θα κερδίσουν, κατόπιν κλήρωσης.

O διαγωνισμός ισχύει μέχρι 26/05/2022, στις 23:59μμ

 

1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια "Spring" διοργανώνεται από την εταιρεία OxfordCompany, Δημοσθένους 51 Τ.Κ. 54628 Θεσσαλονίκη. Η ενέργεια δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το Facebook και δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται κατ' οποιονδήποτε τρόπο από το Facebook. Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες δεν είναι το Facebook, αλλά η εταιρεία που ενεργεί ως διαχειριστής της σελίδας Facebook του «διοργανωτή». Οι διαθέσιμες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενέργεια. Για το περιεχόμενο της ενέργειας ευθύνονται αποκλειστικά οι «διοργανωτές» και όχι το Facebook. Το Facebook δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Facebook ως προς τη συγκεκριμένη ενέργεια. Η συμμετοχή στην ενέργεια καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω όρους. Με τη συμμετοχή στην ενέργεια, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής.

 

2. Στην ενέργεια "Spring" μπορούν να λάβουν μέρος γυναίκες και άνδρες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και οι οποίοι έχουν επιλέξει να δηλώσουν συμμετοχή στον ακόλουθο ιστότοπο της Oxford Company (https://www.facebook.com/OxfordCompanygr).

 

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού όλων των εργαζόμενων στην εταιρεία Oxford Company.

 

3. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 4.

 

4. Η παρούσα ενέργεια ξεκινά στις 16/05/2022 (5:00) και θα διαρκέσει έως τις 26/05/2022 (23:59). Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

 

5. Η ενέργεια θα διεξάγεται ως εξής: Οι συμμετέχοντες θα καλούνται να κάνουν 1) Like στη σελίδα της Oxford Company στο Facebook και Instagram 2) Να διαλέξουν το αγαπημένο τους κομμάτι από την New Collection SS22 που θα θέλουν να αποκτήσουν 3) Comment τον κωδικό του προϊόντος. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 27/05/2022. Η συμπλήρωση του σχολίου συνεπάγεται αυτόματα και αποδοχή των παρόντων όρων.

 

6. Κατά τη διάρκεια της ενέργειας, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δηλώσεις συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (excel) της Oxford Company και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό.

 

7. Στις 27/05/2022 και ώρα 12:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία της Oxford Company, ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των κατά τα ως άνω εγκύρως συμμετεχόντων, η οποία θα αναδείξει τον τυχερό ή την τυχερή.

 

8. Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας 2 τυχεροί/ές μετά από κλήρωση θα κερδίσουν. Οι νικητές-τριες θα κληθεί με μήνυμα, που θα σταλεί μέσω της σελίδας της Oxford Company στο facebook, να αποστείλει επίσης με προσωπικό μήνυμα, τα στοιχεία επικοινωνίας, όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, καθώς και το επιθυμητό νούμερο, του κωδικού που επέλεξε.

9. Η Oxford Company θα ενημερώσει τους/τις νικητές-τριες σχετικά με την ανάδειξή τους, έως τις 28/04/2022, με ανάρτηση του ονόματος τους στον ιστότοπο https://www.facebook.com/OxfordCompanygr

10. Η Oxford Company αναλαμβάνει με δικά της έξοδα, να αποστείλει τα δώρα μέσω κούριερ στους νικητές ή να τους ενημερώσει ώστε να επισκεφθούν ένα κατάστημα Oxford Company και να παραλάβουν το δώρο τους μέχρι τις 06/06/2022. Κατά την παραλαβή του δώρου, ο νικητής-τρια θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία του.

 

11. Μετά τη λήξη της ενέργειας, καθώς και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Oxford Company παύει να υφίσταται. Η Oxford Company δε θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και δη έναντι των νικητών.

 

12. Η Oxford Company δε φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής των δώρων εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση των δώρων, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετική με τα δώρα. Επίσης, η Oxford Company δε φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δε δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου, ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.

 

13. Η Oxford Company δε φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στην ενέργεια, και δη οι νικητές-τριες, δε διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτού, για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων.

 

14. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά. Δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.

 

15. Σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται για τη συμμετοχή στην ενέργεια, η αγορά σχετικού προϊόντος.

 

16. Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Oxford Company δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της, όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Oxford Company για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας, θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της, από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

 

17. Η Oxford Company δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων, α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην ιστοσελίδα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

 

18. Κατά τη συμμετοχή τους στην ενέργεια οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

 

19. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχοντας στην ενέργεια βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του ιστότοπου, ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και η Oxford Company θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η Oxford Company θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες, ότι έχει χωρίσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους της ενέργειας. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η Oxford Company θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα, (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

 

20. Οι συμμετέχοντες στην ενέργεια δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Oxford Company.

 

21. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντα κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την Oxford Company παράνομη ή καταχρηστική, (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η Oxford Company θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από την ενέργεια ακόμη κι αφού έχει ανακηρυχθεί ο νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου του. Σε περίπτωση δε που του έχει παραδοθεί το δώρο, η Oxford Company θα δικαιούνται εντός 15 ημερών από την παράδοση αυτού, να διεκδικήσει την επιστροφή των δώρων από τους νικητές ή στην άριστη κατάσταση που τους παραδόθηκαν με έξοδα του ιδίων εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίησή τους.

 

22. Οι συμμετέχοντες στην ενέργεια "Spring", αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η Oxford Company ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα της προσφοράς της ενέργειας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές (από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη ο νικητής από και κατά την πραγματοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).

 

23. Η διοργανώτρια εταιρεία Oxford Company διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την ενέργεια, να τροποποιήσει τους όρους της και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της με σχετική ανακοίνωσή της στον ιστότοπο hhttps://www.facebook.com/OxfordCompanygr Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Oxford Company για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας, θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

 

24. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη διεξαγωγή της παρούσας ενέργειας, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

25. Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων της από τις συμμετέχουσες σε αυτήν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι της Oxford Company.

 

26. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στην εν λόγω ενέργεια συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του, για τη σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από τη Διοργανώτρια, για το οποίο έχει γίνει νόμιμη γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τον ν.2472/1997. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η Oxford Company, Δημοσθένους 51, Τ.Κ. 54628 Θεσσαλονίκη (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 778444). Σκοπός σύστασης του αρχείου είναι η ανάδειξη νικητών της ως άνω ενέργειας και η διενέργεια προωθητικών για τα προϊόντα της Oxford Company ενεργειών. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997.

 

Συναινώ όπως η Oxford Company (Oxford Company, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 537584) εντάξει τα παραπάνω στοιχεία μου σε αρχείο προσωπικών δεδομένων, τηρούμενο σύμφωνα με το νόμο 2472/1997, όπως ισχύει, με σκοπό την ανάδειξη νικητών της ως άνω ενέργειας και τη διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της και την ενημέρωσή μου ταχυδρομικά, με e-mail, τηλεφωνικά ή με γραπτά μηνύματα για νέα ή προσφορές των προϊόντων της. Συναινώ στην εκ μέρους της Oxford Company παροχή δικαιώματος πρόσβασης στα τηρούμενα στοιχεία μου, προς συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις για τους ίδιους σκοπούς και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Γνωρίζω ότι έχω το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης στα δεδομένα του αρχείου που με αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997.