ПРАВИЛА НА ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

В OxfordCompany, можете да върнете стоката, която сте купили или получили като подарък и да я замените с друга. Замяната може да стане в който и да е ден от седмицата, в рамките на 15 дни от датата на покупката.

 Вслучай, честекупилистокаталично, трябвадапредявитекасовабележкаилифактура. АкостокатаВиебилаподарена, трябвадапредявитекартатазазамяна, коятосеприлагакъмопаковкатанастоката. ОткартатаможедасеинформиратедалиподаръкътВиебилзакупенотмагазинзамъжкаилидамскаконфекция, от stock илиотмагазин Shop in Shop на Oxford Company, тъйкатовсекислучайеразличен.

Стоката, коятопредстоидазаменитенетрябвадаеупотребявана. Тя, опаковкатаѝиетикетитетрябвадасавотличносъстояние. Впротивенслучай, замянатанеможедабъдеосъществена.

Вслучай, чежелаетедазаменитестокавпериоднанамалениенацените, ценатаѝщебъдетази, коятоепосоченавсъответнияденназамяна. Вслучай, чеискатедазаменитестока, продаванасотстъпкавценатавденяназамянатаидаизберетедругастока, коятосъщосепродавасотстъпка, възникналатаразликатавценитенадветестоки, щесеплативбройилиотклиентаилиотмагазина, взависимостоттовадалиноватаизбранастокаепо-евтинаилипо-скъпа.

Акожелаетевпериоднанамалениенаценитедазаменитестокакупенабезнамалениесдругастока, коятосъщотакасепродавабезнамаление (защотоечастотноваколекция), замянатащесеосъществиимайкипредвидначалнитеценинастоките.

В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА МАГАЗИН

OxfordCompanyразполага с магазини за мъжка и дамска  конфекция, stockи магазин ShopinShop. Магазините за мъжка и дамска конфекция се намират или на търговски улици или в търговски комплекси като TheMall, GoldenHall, MetroMall, Avenue, MediterraneanCosmos.

Магазините Stockразполагат със стоки от предпоследната или по-стари колекции и се намират предимно в центрове като Factoryoutlet, Empolioutlet, McArhurGlen и  Megaoutlet. ShopinShopсе намират в супермаркети, какъвто е NotosGalleries и ATTICA. На сайта в раздел „МАГАЗИНИ“ ще намерите информация, свързана с тях.

Замяната трябва да бъде направена съгласно следните правила: всяка стока, закупена от:

• Магазина за мъжка конфекция на OxfordCompany, може да бъде заменена във всеки един друг магазин за мъжка конфекция на OxfordCompany в цялата страна.
• Магазин за дамска конфекция може да бъде заменена в който и да е друг магазин за дамска конфекция на веригата.

• Магазин ShopinShop може да бъде заменена или в супермаркета, в който е била купена, или в друг магазин на OxfordCompany. Обратното не е валидно. Стоката закупена в магазин не може да бъде заменена в магазин ShopinShop намиращ се в супермаркет.

  • StockOutlet, може да бъде заменена във всеки подобен магазин (stock).

ПРАВИЛА ЗА ВРЪЩАНЕ НА НЕКАЧЕСТВЕНА СТОКА  

Нова разопакована стока, при която е бил установен дефект може да се върне срещу касова бележка или фактура, ако не липсват специалните обозначения (етикети). В замяна можете да получите друга стока на същата цена. Ако не намерите нищо подходящо, магазинът може да Ви върне сумата в брой.

В случай, че по време на употреба (в рамките на сезона, в който е била купена стоката) се появи проблем, който според Вас не се дължи на износване, можете да занесете стоката и касовата бележка в един от магазините на OxfordCompany и да изложите проблема на обслужващия Ви персонал. Стоки, закупени от магазин stock могат да бъдат върнати само в избран от Вас магазин stock на OxfordCompany.

При всеки отделен случай ще получите напътствия от персонала. Ако проблемът е вследствие на нормално износване при употреба, това ще Ви бъде съобщено веднага. Ако бъде установен дефект, стоката ще бъде изпратена в централния офис на компанията за контрол на качеството с всичката необходима информация. След като контролът на качеството бъде завършен, ще получите отговор от магазина.

Ако все пак проблемът се дължи на износване, Вие ще бъдете повикани да получите обратно купената от Вас стока.

Ако бъде установен фабричен дефект, Вие можете да замените стоката с друга по Ваш избор или да получите обратно платената от Вас сума.

Във всеки случай можете да се свържете директно с отговорни лица на компанията, без заплащане, на потребителска линия 800 100 50 50.